คปภ. ชี้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการ ประกันยังปกป้องอยู่

คปภ. ชี้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการ ประกันยังปกป้องอยู่

คปภ. ชี้ อาคเนย์สัญญาประกันภัยยังมิได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองอยู่ เปิดเผยบริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อให้บอร์ด คปภ. ไตร่ตรอง จำเป็นที่จะต้องจัดการเพื่อรักษาคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากราษฎรผู้เอาประกันภัย

ช่วงวันที่ 26 ม.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและช่วยเหลือการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย หรือ คปภ.บอกว่า ตามที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชน ในกรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประมือรมการและผู้จัดการ ตลาดค้าหุ้นที่เมืองไทย นั้น

สำนักงาน คปภ. ขอเรียนชี้แจงว่า ตามมายี่ห้อ 57 ที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอีกโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการ คปภ.เพื่อรักษาคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย คนที่ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยคณะกรรมการมีอำนาจระบุหลักเกณฑ์ กรรมวิธีการ เงื่อนไข และช่วงเวลา ให้บริษัทจะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่คณะกรรมการจะอนุญาตให้ปิดกิจการ อย่างน้อยดังนี้

1. แนวทางจัดการหรือการโอนภาระติดพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่

2. กรรมวิธีการแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย คนที่ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียรู้ และใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

3. การโอนหรือการขอรับเงินทุนสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน

4. การจัดการเงินทองและหนี้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าประกันวินาศภัยและการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

5. ช่วงเวลาของการจัดการตามข้อ 1-4 ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทประสงค์จะเลิกบริษัท

โดยการเลิกบริษัทให้มีผลนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและให้มีการจ่ายบัญชี

แม้อาคเนย์สัญญาประกันภัย ได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. ผ่านสำนักงาน คปภ. แล้ว แต่คณะกรรมการ คปภ. ยังมิได้อนุญาต ในการนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานไตร่ตรองรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของข้อบังคับก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. ไตร่ตรองต่อไป

สำหรับกองทุนประกันวินาศภัยได้ถูกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับใช้หนี้ที่เกิดขึ้นจากการเอาสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเลิกเอกสารสิทธิ์ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพเพียงแค่นั้น
ตามมายี่ห้อ 79 ที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอีกโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งข้อบังคับมิได้ระบุภารกิจของกองทุนฯ ให้ครอบคลุมถึงกรณีบริษัทสัญญาประกันภัยขอเลิกประกอบธุรกิจเอง

โดยเหตุนี้ ขอให้ราษฎรอย่าตระหนกตกใจ โดยรับรองว่าในขณะนี้อาคเนย์สัญญาประกันภัย ยังไม่สามารถปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จวบจนกระทั่งจะได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการจากคณะกรรมการ คปภ.

โดยสำนักงาน คปภ. ได้ตั้งทีมงานมี เจ้าหน้าที่สายกำกับธุรกิจและการลงทุน สายตรวจสอบ สายวิเคราะห์ธุรกิจสัญญาประกันภัย สายข้อบังคับและคดี และสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อเป็นการรักษาคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากผู้เอาประกันภัย คนที่ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย