นายกฯ มอบคำขวัญวันครู ปี 65 “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต”

นายกฯ มอบคำขวัญวันครู ปี 65 “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต”

นายกฯ มอบสาร คำขวัญวันครู “ปรับปรุงครู ปรับปรุงเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต” เชิดชูชมเชยเกียรติครู เนื่องในช่องทางวันครู 16 มกราคม 65 ย้ำ ตระหนักถึงการพัฒนา “ครู” ส่วนสำคัญการพัฒนาการเรียนของชาติ เป็นกำลังหัวใจให้ครูรวมทั้งพนักงานด้านการศึกษาทุกคน

วันที่ 16 มกราคม 65 เวลา 09.20 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำนร เผยออกมาว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ได้มอบสารถึงครูทุกคนทั่วประเทศ เนื่องในช่องทางวันครู ครั้งที่ 66 วันที่ 16 เดือนมกราคม 2565 เพื่อระลึกถึงบุญคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนเชิดชูชมเชยเกียรติครูรวมทั้งปรับปรุงวิชาชีพครู โดยนายกรัฐมนตรีขอน้อมมุทิตาจิตรวมทั้งแสดงกตเวทิตาคุณแด่ครูผู้การุณย์แก่ลูกศิษย์เสมอมา พร้อมทั้งขอส่งความคิดถึงรวมทั้งความหวังดีมายังครูรวมทั้งพนักงานด้านการศึกษาทุกคนทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ครูเป็นผู้จุดประกายความคิด ขัดเกลาวิชาความรู้ เพื่อให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ความดี รวมทั้งมีจิตสาธารณะ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนารวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เมืองไทยเป็นประเทศที่ปรับปรุงเคลื่อนโดยภูมิปัญญารวมทั้งนวัตกรรมตามแผนที่มีความสำคัญในการรบชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนไทยให้ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของโลกศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการผลิตครูยุคสมัยใหม่รวมทั้งนักศึกษาที่ใฝ่ทำความเข้าใจโดยตลอดตลอดชีวิต รวมถึงปรับปรุงในด้านต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตในโลกสมัยวิถีใหม่

นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 66 ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ ว่า “ปรับปรุงครู ปรับปรุงเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาครูซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนของชาติให้มีความรู้และความเข้าใจ ความสามารถ มีทักษะที่สมควร สอดคล้องกับต้นแบบการศึกษาเล่าเรียนการสอนในช่วงปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ลูกศิษย์มีความรู้และความเข้าใจรวมทั้งทักษะที่จำเป็น เกิดการทำความเข้าใจ คิดเริ่ม ประดิษฐ์ ปรับปรุงของใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีขอเป็นกำลังหัวใจให้ครูรวมทั้งพนักงานด้านการศึกษาทุกคนที่ขมักเขม้น ทุ่มเทแรงกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ เพื่อให้ลูกศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ความดี รวมทั้งเป็นประชากรที่ดีของสังคมรวมทั้งประเทศชาติถัดไป

tutu

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย รวมทั้งอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่ที่ทุกคนเชื่อถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูรวมทั้งพนักงานด้านการศึกษาทุกคนเผชิญแด่ความสบาย สวัสดี มีความรุ่งโรจน์ มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง มีความรุ่งโรจน์ในหน้าที่ราชการ รวมทั้งประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกอย่างโดยทั่ว

สำหรับปีนี้ ที่ทำการเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ในวันที่ 16 เดือนมกราคม 2565 ด้วยต้นแบบผสม (onsite รวมทั้ง online) ในหัวข้องานวันครู “พลังครูยุคสมัยใหม่ สร้างคุณภาพคนประเทศไทยสู่สากล” เพื่อระลึกถึงบุญคุณบูรพาจารย์ สนับสนุนสามัคคีธรรมระหว่างครู รวมทั้งความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนเชิดชูชมเชยเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำประโยชน์ประโยชน์ต่อแวดวงเรียนให้เป็นที่กระจ่างแก่หมู่ชน รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ยึดถือทำตาม ในการนี้ได้นำคำขวัญรวมทั้งสารนายกรัฐมนตรี เพื่อพิมพ์ในหนังสือของที่ระลึกวันครู พ.ศ.2565 ในต้นแบบ E-book ด้วย.