เช็กข้อมูล เงินเข้าบัตรคนยากจน บัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ ให้เพิ่มเติมอีกเดือนละ 200 บาท

เช็กข้อมูล เงินเข้าบัตรคนยากจน บัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ ให้เพิ่มเติมอีกเดือนละ 200 บาท

เช็กข้อมูลล่าสุด คณะรัฐมนตรี อนุมัติ เงินเข้าบัตรคนยากจน บัตรสวัสดิการที่รัฐ ให้เพิ่มเติมเดือนละ 200 ตรงเวลา 3 เดือน

วันที่ 24 มกราคม 2565 จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) อนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการที่รัฐ ระยะที่ 4 ของสศค. กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท แล้วก็โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่อยากได้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีด้านหลังพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติมอีก พุทธศักราช 2564

โดยเป็นการเกื้อหนุนเงินสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมปริมาณไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มจ่ายในเดือน

  • ก.พ. 2565
  • เดือนมีนาคม 2565
  • เมษายน 2565

เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการที่รัฐ แล้วก็ผู้ที่อยากได้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่อาจจะดำรงชีพได้ตามธรรมดามีรายได้ลดลง และไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาชดเชยได้พอเพียง ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถครองชีพอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ และก็มีผลต่อเนื่องให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ.